JAPANESE JIU JITSU-----SELF DEFENSE-----WEAPONS
Home
History
Photo
Technique
Seminar
Belt Rank
-TECHNIQUE

BASIC TECHNIQUES
基 本 技
Age Uke
<Mae Sabaki No.1>
上げ受け
Tegake Tekubi Ori
手掛け手首折り
 
Ago Tsukiage
顎突き上げ
 
Kentei Gatame
肩底固め
 
Ken Tsukami
拳掴み
 
Kuchibashi Otoshi
嘴落とし
 
Maki Uke <Uchimaki>
巻き受け <内巻き>
 
Maki Uke <Sotomaki>
巻き受け <外巻き>
 

Ken Dome
拳止め

 
Fusuma
 
Nagashi Ggatame
流し固め
 
Uchi Uchi
<Mae Sabaki No,2>
内打ち
Makikomi Otoshi
巻き込み落とし
 
Kubi Ori
首折り <中>
 
Fuka Makikomi
深巻き込み
 
Hizo Uchi Morote Gari
脾臓打ち双手刈り
 
Tate Yoko Enpi
縦横エンピ
 
Nami Nori
波乗り
 
Soto Uchi
<Mae Sabaki No.3>
外打ち
Ageha
揚羽
 
Kokotsu Otoshi
巨骨落とし
 
Ura Otoshi
裏落とし
 
Gyoei
魚影
 
Goshin
護身
Goshin Shunkan Waza
護身瞬間技
 
Hiki Hiji Ori
曳き肘折り
 
Tekubi Gatame
手首固め
Tekubi Tsukami <Omote Ichi>
手首掴み <表一>
Tekubi Tsukami <Omote Ni>
手首掴み <表二>
Tekubi Tsukami <Omote San>
手首掴み <表三>
Tekubi Tsukami <Omote Yon>
手首掴み <表四>
Eri <Katate>
襟 <片手>
 
Ko Zeoi Hiji Ori
小背負い肘折り
 
Keimon Uchi
京門打ち <背肋骨折り>
 
Taku Kuzushi
卓 <卓袱> 崩し
 
 
Totsu Totsu <Sen>
突突 <先>
Yumi Gatame
弓固め
 
Sakotsu Ori
鎖骨折り
 
Zutsuki
頭突き
 
Kon
Tenso Uchi
天窓打ち
 
Tekubi Nuki
手首抜き
 
Hiza Fumi
膝踏み
 
Koshi Guruma
腰車
 
Sokubi Otoshi
素首落とし
 
Zubuneri
双手捻り
 
Morote Keikotsu Gatame
双手頚骨固め
 
Ten Chi
天地
 
Kizen
機前
 
Kakato Awase
踵合せ
 
Tobi
跳び
 
Tanto
短刀
Kata Ate Hiji Ori
肩当肘折り
 
Kata Ate Katsugi Hijiori
肩当担ぎ肘折り
 
Kote Maki Otoshi
小手巻き落とし
 
Hiki Nage
曳き投げ
 
Oshi Nage
押し投げ
 
Makikomi Otoshi
巻き込み落とし
 
Tate Yoko Enpi Jyodan
縦横エンピ上段
 
Oura Otoshi
大浦落とし
 
Uchi Hiji Gatame
中肘固め
 
Kote Gaeshi <Jisatsu Waza>
小手返し <自殺技>
 
Kote Maki Otoshi <Ura>
小手巻き落とし<裏>
 

Kote Karami Saka Maki
小手絡み逆巻き

 
Kakutou
鶴頭
 
Haraisute
払い捨て
 
Fun
 
Kentei Bari
肩底張り
 
Yumi Gatame
弓固め
 
Ude Hishigi Juji Gatame
腕拉ぎ十字固め
 
Suisha <Jisatsu Waza>
水車 <自殺技>
 
Totsu
 
   
BASIC TRAINING
基 本 稽 古
Tai Sabaki No.1
体捌き
1-1
1-2
Tai Sabaki No.2
振り下ろし
2-1
2-2
2-3
Tai Sabaki No.3
突き
3-1
3-2
3-3
Tegake <Kote Kitae>
手懸け <小手鍛え>
4-1
4-2
Fumikomi
踏み込み
5-1
5-2
Tobikomi Teono
飛び込み手斧
6-1
6-2
Kata Tukami Hanmi Iri
肩掴み半身入り
7-1
7-2
Age Uke
上げ受け
8-1
8-2
Kuchibashi Otoshi
嘴落とし
9-1
9-2
Uchi Soto Tegake
内外手懸け
10-1
10-2
Ken Zukami
拳掴み
11-1
11-2
Soto Uchi
外打ち
12-1
12-2
Uchi Uchi
内打ち
13-1
13-2
13-3
13-4
Kuchibashi Otoshi Uraken
嘴落とし裏拳
14-1
14-2
Gyo Ei
魚影
15-1
15-2
Shiho Sabaki
四方捌き
16-1
16-2
Atemi
当身
19-1
19-2
19-3
19-4
   
OTHERS
Bowing
礼法
 
 
 
Tantou vs. Tantou 1
Tantou vs. Tantou 2
Tantou vs. Tantou 3
Gun 1
Gun 2
Gun 3